Yeah, Yeah. Shut Up Elf.
scarletsunshine:

so have I told you that he is a shoujo mangaka

scarletsunshine:

so have I told you that he is a shoujo mangaka